Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

GAL lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecţie a proiectelor, conform priorităţilor descrise în strategie. Apelul se adresează potențialilor beneficiari din aria de acoperire a GAL. Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de Acţiune Locală va avea următorul parcurs: proiectele vor fi preluate de către un secretariat format din angajaţii asociaţiei, care le vor verifica din punct de vedere a eligibilităţii şi documentaţiei; un grup de lucru format din angajaţii GAL şi consultanţi externi vor trece la evaluarea proiectelor în baza criteriilor de selecţie propuse în fişele de măsuri şi vor elabora rapoarte de evaluare; rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport va fi supusă deciziei finale către un comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor.

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai partenerilor din Grupul de Acţiune Locală, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală/ Comitetul director. Comitetul de selecţie va avea următoarele responsabilităţi principale: se implică direct în promovarea programului de finanţare către potenţialii beneficiari; studiază rapoartele de evaluare şi decide cu privire la proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului; raportează Adunării Generale/ Comitetului Director cu privire la stadiul implementării strategiei.Comitetul va avea 11 membri titulari şi 11 membri supleanţi, reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de 72,7%. Cei 11 membri vor fi din următoarele categorii: 3 reprezentanţi ai administraţiei publice; 1 reprezentant al serviciilor publice; 4 reprezentanţi ai sectorului privat; 3 reprezentanţi ai societăţii civile. Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele comitetului de selecţie. Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie şi secretariatul este asigurat de către personalul asociaţiei. Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 11 membri titulari cu drept de vot, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele şi vor delega membri supleanţi. În situaţiile excepţionale în care nici membrul titular, nici supleantul său nu pot participa, ei pot delega, prin procură, dreptul lor de vot către un alt membru al Comitetului de selecţie. La selecţia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, fiind necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Se va publica un Raport de Selecţie Intermediar, pe site-ul GAL şi la sediul acestuia, comunicându-se termenul de depunere a contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului. Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de catre Managerul GAL, care predă cazul spre rezolvare la Comisia de contestaţii. În urma evaluării contestațiilor, Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor, în urma căruia se va realize Raportul de Selecție final. După parcurgerea procedurii de selecție și după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecție elaborează Raportul de Selecție aprobat de Preşedintele GAL. În termen de 2 zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție aprobat sau primirea raportului de selecție rectificat GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție, cu excepția solicitanților care au fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție parțial.

Tabel cu componența Comitetului de Selecție:

PARTENERI PUBLICI   27,3%
PARTENER FUNCTIA IN CS OBSERVATII
Comuna Poienarii de Muscel Titular Administrație publică
Comuna Mioarele Titular Administrație publică
Comuna Leresti Titular Administrație publică
Comuna Rucar Supleant Administrație publică
Comuna Cetateni Supleant Administrație publică
Comuna Valea Mare Pravat Supleant Administrație publică
PARTENERI PRIVATI   45,4%
S.C. POPGELIAL SRL Titular Comerț cu amănuntul
S.C. DABIX SRL Titular Reparare calculatoare și echipamente periferice - urban
S.C. MARANATA SRL Titular Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
S.C. C.V.H. MOUNTAIN TRAVEL SRL Titular Turism/ Facilități de cazare
S.C. PITEEA SRL Titular Fabricare piese auto
S.C. EDILUL C.G.A. SA Supleant Captare, tratare și distribuție apă-urban
S.C. ALMAVET SILVER SRL Supleant Activități veterinare
S.C. ELIAS MOB STAR SRL Supleant Tăiere și rindeluire lemn
S.C.ATELIER FOAIE VERDE SRL Supeant Activități de inginerie și consultanță tehnică
S.C CUTITE HAIDUC SRL Supleant Fabricarea produselor de taiat
SOCIETATE CIVILA 27,3%
Asociatia “Muscel pentru Educatie si Cultura” Titular Promovarea culturii și educației(interesele tinerilor) - urban
Asociatia de Turism Rural Ecologic si Cultural Arges Titular Promovarea și dezvoltarea turismului rural, ecologic și cultural
Asociatia Campulung Negru Voda Lions Titular Sustinerea activitatilor comunitatii: conduita civica; bunastare.
Asociatia de Dezvolare Comunitara a Rudarilor Namaesti Supleant Stimularea dezvoltării individuale și sociale a rudarilor (interesele minorităților)
Asociatia Crescatorilor de Animale “Varful Crucii” Supleant Asocierea crescatorilor de animale si cresterea randamentului activitatilor acestora
Asociatia Interetnica Drepturile Omului Mihai Viteazul, filiala AG Supleant Protecția minorității rome (interesele minorității rome)

 

TOP