Obiective si prioritati

Obiectivul de dezvoltare rurală Priorități de dezvoltare rurală Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
Valoare țintă
I Favorizarea competitivității agriculturii
Obiective transversale:
  • mediu
  • clima
  • inovare
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M1 – Instruire şi acţiuni de informare Numărul total al participanților instruiti (1C): 30
Cheltuielile publice totale (1A): 12000
Numărul de participanti tineri, femei sau minorități (indicator specific): 10
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special a reînnoirii generațiilor M4A – Sprijinirea instalării tinerilor fermieri Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2B): 4
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 4
Numarul de investiţii pentru adaptarea la standardele minime (indicator specific local): 1
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale M3A – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole Numărul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații (3A): 2
Totalul investițiilor (5B): 2
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 4
Numărul de forme asociative beneficiare de sprijin (indicator specific local): 1
Numărul de investiții pentru protecția mediului (indicator specific local): 1
M7A - Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (3A): 5
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2A): 5
Numărul de cooperative/grupuri de producători înfiinţate (indicator specific local): 1
M6 – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (3A): 3
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 1
Numarul de produse participante la scheme de calitate (indicator specific local): 2
III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiective transversale:
  • mediu
  • clima
  • inovare
P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă M1 – Instruire şi acţiuni de informare Cheltuielile publice totale (1A): 4000
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (2A, 2B): 5 
M4B – Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 6
Numărul total de activități non-agricole înființate (indicator specific local): 4
Numărul de persoane din grupuri dezavantajate angajate (indicator specific local): 2
M4C – Învestiții în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 10
Numărul total de activități non-agricole sprijinite (indicator specific local): 5
Numărul de persoane din grupuri dezavantajate angajate (indicator specific local): 4
6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M5A – Dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii de bază, în echilibru cu mediul şi economia locală Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (6B): 10000
Totalul investițiilor (euro) (5C): 50000
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/ infrastructuri finanţate (indicator specific local): 500
M5B – Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (6B): 10000
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 5
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/ infrastructuri finanţate (indicator specific local): 200
M5C – Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural şi a moştenirii locale Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite (6B): 10000
Totalul investițiilor (euro) (5C): 5000
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 4
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/ infrastructuri finanţate (indicator specific local): 200
M7A - Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (6B): 500
Număr de asociaţii în domeniul turismului înfiinţate (indicator specific local):1
6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale M5D – Asigurarea accesibilității, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în teritoriul GAL Populație netă care beneficiază de servicii TIC (6C): 500
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite (6B): 500
Locuri de muncă create (6A și indicator specific LEADER): 3
Numarul de investiţii în infrastructură de comunicații în bandă largă: 3
TOP